NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® PRIVACY POLICY

วันที่มีผลบังคับใช้: 1 กันยายน 2565


ขอบเขตของประกาศฉบับนี้

กรุณาอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้อย่างรอบคอบเพื่อทำความเข้าใจนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีที่เราใช้เพื่อปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าว ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับบริการต่างๆ ของ Nestlé ในฐานะผู้บริโภค (“ท่าน”). ประกาศฉบับนี้จะอธิบายวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ นำไปใช้และเปิดเผยโดย บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด และบริษัทอื่นในกลุ่ม เนสท์เล่ ประเทศไทย (“Nestlé” “พวกเรา” “เรา”). และแจ้งเกี่ยวกับวิธีที่ท่านสามารถเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและใช้ทางเลือกต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้

ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมกิจกรรมการเก็บข้อมูลแบบออนไลน์และออฟไลน์ของเรา รวมถึงข้อมูล ส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บผ่านช่องทางต่าง ๆ ของเรา เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม บริการด้านการสร้างความผูกพันต่อผู้บริโภค จุดขายและกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (เว็บไซต์ กิจกรรมแบบออฟไลน์) โดยเราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บโดยกิจการต่างๆ ของ Nestlé หรือคู่ค้าของ Nestlé กรุณาดูข้อ 9 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีในการปฏิเสธการดำเนินการดังกล่าว

ถ้าท่านไม่ได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่เรา (เราจะแจ้งให้ท่านทราบ เช่น โดยการระบุข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเรา) เราอาจไม่สามารถจัดหาสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ ของเราแก่ท่าน ประกาศฉบับนี้อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นคราวไป (กรุณาดูข้อ 11)

ประกาศฉบับนี้จะแจ้งข้อมูลสำคัญด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับท่านและวิธีจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
 4. คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน บันทึกข้อมูลการใช้งานและ เว็บ บีคอนส์
 5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 7. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 8. การจัดเก็บและ/หรือการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 9. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 10. ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 11. คำแนะนำการเลือกออก (Opt-out)
 12. การเปลี่ยนแปลงประกาศของเรา
 13. ผู้ควบคุมข้อมูลและบุคคลติดต่อ

1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บจากหรือเกี่ยวกับท่าน ผ่านวิธีต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง (กรุณาดูข้อ 2) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้:

เว็บไซต์ของ Nestlé เว็บไซต์ที่สื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งดำเนินการโดยหรือสำหรับ Nestlé รวมถึงเว็บไซต์ที่เราดำเนินการภายใต้โดเมน/URLs ของเราและมินิไซต์ที่เราดำเนินการบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook (“เว็บไซต์”).

เว็บไซต์สำหรับมือถือ/แอพพลิเคชั่นของ Nestlé เว็บไซต์สำหรับมือถือ/แอพพลิเคชั่นที่สื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งดำเนินการโดยหรือสำหรับ Nestlé เช่น แอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน

อีเมล เนื้อหาและข้อความอื่นๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ การมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างท่านและ Nestlé

Nestlé CES การติดต่อสื่อสารกับศูนย์บริการด้านการสร้างความผูกพันของผู้บริโภค (“CES”) ของเรา

แบบฟอร์มการลงทะเบียนแบบออฟไลน์ การลงทะเบียนรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือดิจิตอลและรูปแบบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งเราจัดเก็บผ่านพัสดุไปรษณีย์ การสาธิตการใช้สินค้า ณ จุดขาย การประกวด และ การส่งเสริมการขายหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

การมีปฏิสัมพันธ์ทางการโฆษณา การมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของเรา (เช่น ถ้าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับหนึ่งในโฆษณาของเราบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว)

ข้อมูลที่เราจัดทำขึ้น ในระหว่างการปฏิสัมพันธ์กับท่าน เราอาจจัดทำข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน (เช่น บันทึกเกี่ยวกับการซื้อสินค้าของท่านจากเว็บไซต์ของเรา)

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook, Google) การวิจัยทางการตลาด (ถ้าไม่ได้แสดงความเห็นแบบไม่ระบุตัวตน) ผู้รวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สาม คู่ค้าด้านการส่งเสริมการขายของ Nestlé แหล่งข้อมูลสาธารณะและข้อมูลที่ได้รับเมื่อเราซื้อกิจการอื่นๆ


2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเกี่ยวกับท่านและวิธีจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

ขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับ Nestlé (ออนไลน์ ออฟไลน์ ผ่านทางโทรศัพท์ เป็นต้น) เราจะจัดเก็บข้อมูลประเภทต่างๆ จากท่าน ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง

ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลใดๆ ที่ท่านมอบให้แก่เราซึ่งช่วยให้เราสามารถติดต่อท่านได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล รายละเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมหรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

ข้อมูลการเข้าใช้บัญชี ข้อมูลใดๆ ที่จำเป็นซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีเฉพาะเจาะจงของท่านได้ เช่น บัญชีผู้ใช้/ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านในรูปแบบที่ไม่สามารถเรียกคืนได้และ/หรือคำถามและคำตอบด้านความปลอดภัย

ข้อมูลผู้ใช้และความสนใจ ข้อมูลใดๆ ที่อธิบายคุณลักษณะของผู้ใช้หรือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของท่าน เช่น วันเดือนปีเกิด อายุหรือระดับอายุ เพศ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (เช่น รหัสไปรษณีย์) สินค้าที่ ชื่นชอบ งานอดิเรกและความสนใจ และข้อมูลทางครอบครัวหรือวิถีชีวิตของท่าน

ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีอื่นใดที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงหนึ่งในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โปรโตคอล (IP) ที่ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านกับอินเทอร์เน็ต ชนิดของระบบปฏิบัติการ ชนิดและเวอร์ชั่นของเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ Nestlé ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจะประกอบด้วยรายละเอียดประจำอุปกรณ์ บัญชีผู้ใช้โฆษณา ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลอื่นใดที่คล้ายคลึงกันของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เมื่อได้รับอนุญาต

ข้อมูลจากการใช้เว็บไซต์/การติดต่อสื่อสาร เมื่อท่านใช้และมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์หรือจดหมายข่าวของเรา เราจะใช้เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติเพื่อเก็บข้อมูลบางประการเกี่ยวกับการดำเนินการของท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลิงค์ที่ท่านคลิก เพจหรือเนื้อหาและระยะเวลาที่ท่านอ่าน และข้อมูลและสถิติอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของท่าน เช่น จำนวนครั้งของการตอบสนองต่อเนื้อหา ความผิดพลาดของการดาวน์โหลดและระยะเวลาในการเยี่ยมชมเพจต่างๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บโดยการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ เช่น คุกกี้ และ เว็บ บีคอนส์ และจะถูกจัดเก็บผ่านการใช้กลไกการติดตามผลของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์และการโฆษณา ท่านมีสิทธิปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูข้อ 4

การวิจัยทางการตลาดและความเห็นของผู้บริโภค ข้อมูลใดๆ ที่ท่านเปิดเผยแก่เราโดยสมัครใจเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการของเรา

เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้บริโภค เนื้อหาใดๆ ที่ท่านสร้างขึ้นและเปิดเผยต่อเราบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามหรือโดยการอัพโหลดบนหนึ่งในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา รวมถึงการใช้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามแอพพลิเคชั่น เช่น Facebook เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่ รูปภาพ วิดีโอ เนื้อหาส่วนบุคคลหรือสื่อหรือเนื้อหาอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เมื่อได้รับอนุญาต เราจะจัดเก็บและเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้บริโภคซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการประกวดและการส่งเสริมการขายอื่นๆ คุณลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ชุมชน การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม

ข้อมูลจากเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม ข้อมูลใดๆ ที่ท่านเปิดเผยต่อสาธารณะบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามหรือข้อมูลที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ของท่านบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (เช่น Facebook) และข้อมูลที่ท่านอนุญาตให้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเปิดเผยต่อเรา เช่น ข้อมูลบัญชีพื้นฐาน (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล เพศ วันเดือนปีเกิด เมืองที่อยู่ปัจจุบัน รูปโปรไฟล์ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รายชื่อเพื่อน เป็นต้น) และข้อมูลเพิ่มเติมหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านอนุญาตให้เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเปิดเผย เราจะได้รับข้อมูลโปรไฟล์ของท่านบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม (หรือส่วนใดๆ ของข้อมูลดังกล่าว) ทุกครั้งที่ท่านดาวน์โหลดหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บแอพพลิเคชั่นของ Nestlé บน เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น Facebook ทุกครั้งที่ท่านใช้ฟังก์ชั่นบนเครือข่ายสังคมซึ่งใช้งานร่วมกับเว็บไซต์ของ Nestlé (เช่น Facebook Connect) หรือทุกครั้งที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราผ่าน เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลของท่านจากเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามถูกจัดเก็บโดย Nestlé หรือการยกเลิกการเปิดเผยข้อมูล เช่น ข้อมูลบนเครือข่ายสังคม กรุณาศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลใดๆ ที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือข้อมูลที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เช่น ข้อมูลบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต (ชื่อผู้ถือบัตร หมายเลขบัตร วันหมดอายุ เป็นต้น) หรือรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ (ถ้ามี) ในกรณีใดก็ตาม เราหรือผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของเราจะจัดการกับข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลทางการเงินด้วยวิธีการที่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย เช่น PCI DSS

การโทรติดต่อศูนย์บริการด้านการสร้างความผูกพันของผู้บริโภค การติดต่อสื่อสารกับ CES อาจถูกบันทึกหรือฟังตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความจำเป็นด้านการปฏิบัติงานในท้องถิ่น (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพหรือการฝึกอบรม) รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรที่ใช้ชำระเงินจะไม่ถูกบันทึก ท่านจะได้รับแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการบันทึกดังกล่าวขณะเริ่มต้นการสนทนา เมื่อกฎหมายกำหนดไว้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เราจะไม่จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในระหว่างการประกอบกิจการตามปกติของเรา เมื่อจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มี ความอ่อนไหวของท่านเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม เราจะขอรับความยินยอมอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าจากท่านเพื่อการประมวลผลข้อมูลโดยสมัครใจ (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด) ถ้าเราประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เราจะปฏิบัติตามพื้นฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้: (i) การตรวจสอบและการป้องกันอาชญากรรม (รวมถึงการป้องกันการทุจริต); และ (ii) การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (เช่น ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการรายงานต่างๆ ของเรา)

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก/คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล

เราจะไม่เรียกร้องหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ถ้าเราพบว่าเราได้จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้เจตนา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กออกจากบันทึกของเราทันที อย่างไรก็ตาม Nestlé อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยตรง และเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว

เราจะไม่เรียกร้องหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล ถ้าเราพบว่าเราได้จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลจากคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาลโดยไม่ได้เจตนา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล ออกจากบันทึกของเราทันที อย่างไรก็ตาม Nestlé อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งศาล จากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์โดยตรง และเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากบุคคลดังกล่าว

4. คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน บันทึกข้อมูลการใช้งานและ เว็บ บีคอนส์

คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน กรุณาดูประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีที่ท่านสามารถจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของท่านและข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ที่เรานำมาใช้และวัตถุประสงค์ที่เรานำมาใช้

บันทึกข้อมูลการใช้งาน เราจะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของบันทึกข้อมูลการใช้งานที่บันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดทำโดยอัตโนมัติและช่วยให้เราสามารถแก้ไขข้อขัดข้อง ปรับปรุงประสิทธิภาพและรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา

เว็บ บีคอนส์ เว็บ บีคอนส์ (หรือที่รู้จักในชื่อของ “เว็บ บั๊กส์”) คือชุดรหัสสั้นๆ ที่ส่งภาพกราฟฟิกบน เว็บเพจหรือในอีเมลเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งต่อข้อมูลกลับมาที่เรา ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บผ่าน เว็บ บีคอนส์ ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ท่านตอบสนองต่อแคมเปญทางอีเมล (เช่น เวลาที่เปิดอีเมล ลิงค์ที่ท่านคลิกในอีเมล เป็นต้น) เราจะใช้ เว็บ บีคอนส์ บนเว็บไซต์ของเราหรือในอีเมลที่เราส่งถึงท่าน เราใช้ข้อมูล เว็บ บีคอนส์ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรายงานข้อมูลการใช้เว็บไซต์ การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การตรวจสอบและการรายงานทางอีเมลและการทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค

5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อความดังต่อไปนี้จะอธิบายวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เราจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และประเภทต่างๆ ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ การใช้งานทั้งหมดตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลทุกราย

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่ออะไร เหตุผลของเรา ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา

การบริการผู้บริโภค เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการบริการผู้บริโภค รวมถึงการตอบข้อสงสัยของท่าน ซึ่งโดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลบางประการและข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลของข้อสงสัยของท่าน (เช่น สถานะของการสั่งซื้อ ประเด็นทางเทคนิค คำถาม/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า คำถามทั่วไป เป็นต้น)

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา
 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของเรา
 • ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
 • มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การประกวด การตลาดและการส่งเสริมการขายอื่นๆ เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแก่ท่าน (เช่น การติดต่อสื่อสารทางการตลาดหรือแคมเปญหรือการส่งเสริมการขาย) ซึ่งสามารถดำเนินการผ่านวิธีการต่างๆ เช่น อีเมล โฆษณา SMS การติดต่อทางโทรศัพท์และพัสดุไปรษณีย์ ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต แคมเปญและการส่งเสริมการขายบางประการของเราจะถูกดำเนินการบน เว็บไซต์และ/หรือเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าวเป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถปฏิเสธ (หรือเพิกถอนความยินยอมของท่านในบางประเทศ) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปรับเปลี่ยนการเลือกของท่านเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด กรุณาดูข้อ 9 และข้อ 10 ด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวดและการส่งเสริมการขายอื่นๆ กรุณาดูกฎระเบียบอย่างเป็นทางการหรือรายละเอียดที่ประกาศไว้พร้อมกับการประกวดและการส่งเสริมการขายแต่ละรายการ

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น)
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของเรา
 • พิจารณาว่าสินค้าและบริการใดของเราอาจได้รับความสนใจจากท่านและแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการดังกล่าว
 • กำหนดประเภทของผู้บริโภคสำหรับสินค้าและบริการใหม่ๆ

เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม: เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับฟังก์ชั้นต่างๆ บนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม เช่น การกด “ไลค์” เพื่อนำเสนอการโฆษณาแก่ท่านและสร้างการมีส่วนร่วมกับท่านบนเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ ดังกล่าว ข้อมูลโปรไฟล์ที่เราได้รับจากท่าน และศึกษาวิธีการยกเลิกจากประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามเกี่ยวข้อง

การทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค (แบบออฟไลน์และออนไลน์) เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น) เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (i) เพื่อวิเคราะห์ความชอบและพฤติกรรมของท่าน (ii) เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับความต้องการของท่านตามการวิเคราะห์โปรไฟล์ของท่าน (iii) เพื่อปรับปรุง และทำให้การใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเราตรงตามความต้องการของท่าน; (iv) เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของเรา ได้ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับท่านและสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน; (v) เพื่อจัดหาการโฆษณาและเนื้อหาตามเป้าหมายแก่ท่าน และ (vi) เพื่อช่วยให้ท่านมีส่วนร่วมกับฟังก์ชั่นโต้ตอบต่างๆ เมื่อท่านเลือกดำเนินการดังกล่าว เช่น เราจะจำบัญชีผู้ใช้/ที่อยู่อีเมลหรือชื่อผู้ใช้งานของท่านเพื่อให้ท่านสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีได้อย่างรวดเร็วในครั้งต่อไปที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือเพื่อให้ท่านสามารถเรียกดูสินค้าที่ท่านได้เลือกไว้ในตะกร้าสินค้าของท่าน โดยเป็นไปตามข้อมูลประเภทดังกล่าว และเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น) เราจะแสดงเนื้อหาหรือการส่งเสริมการขายของ Nestlé ที่ถูกปรับตามความสนใจของท่าน การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามความสมัครใจ ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการยกเลิก กรุณาดูข้อ 10 ด้านล่าง

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น)
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของเรา
 • พิจารณาว่าสินค้าและบริการใดของเราอาจได้รับความสนใจจากท่านและแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการดังกล่าว
 • กำหนดประเภทของผู้บริโภคสำหรับสินค้าและบริการใหม่ๆ

การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประมวลผลและจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่าน แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสถานะของการสั่งซื้อดังกล่าว แก้ไขที่อยู่และดำเนินการตรวจสอบตัวตนและกิจกรรมการตรวจสอบการปลอมแปลงอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการชำระเงินบางประการ

ตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ (เช่น การวิจัยภายในองค์กรหรือการวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ การรักษาความปลอดภัย) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปทางธุรกิจ เช่น การเก็บรักษาบัญชีของท่าน การดำเนินการวิจัยภายในองค์กรหรือการวิจัยทางการตลาดและการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณา ถ้าท่านมีบัญชีผู้ใช้ของ Nestlé เราขอสงวนสิทธิ ในการรวมบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีเดียว นอกจากนี้ เราจะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจัดการและการปฏิบัติการของระบบการติดต่อสื่อสาร IT และการรักษาความปลอดภัยของเรา

 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางสัญญา
 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน (ถ้าจำเป็น)
 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของเรา
 • ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ
 • มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • ปกป้องระบบ เครือข่ายและบุคลากรของเรา
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย

เหตุผลทางกฎหมายหรือการควบรวม/การซื้อกิจการ ในกรณีที่ Nestlé หรือสินทรัพย์ของ Nestlé ถูกซื้อหรือควบรวมกับบริษัทอื่น รวมถึงผ่านการล้มละลาย เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับช่วงต่อตามกฎหมายของเรา นอกจากนี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม (i) เมื่อกฎหมายกำหนด; (ii) เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย; (iii) เพื่อตอบสนองต่อการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจหน้าที่; (iv) เพื่อปกป้องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของเรา หรือ สาธารณชน; หรือ (v) เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงใดๆ หรือข้อกำหนดของเว็บไซต์ของเรา

 • ภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ของเรา
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย
 • ปกป้องสินทรัพย์และบุคลากรของเรา

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นอกเหนือจากกิจการของ Nestlé ตามที่ได้ระบุไว้ในหัวข้อผู้ควบคุมข้อมูลและบุคคลติดต่อ (กรุณาดู ข้อ 12) เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อองค์กรของบุคคลที่สามประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:

ผู้ให้บริการ บริษัทภายนอกเหล่านี้เป็นบริษัทที่เราใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจของเรา (เช่น บริษัทด้านการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การประมวลผลการชำระเงิน การตรวจสอบการทุจริตและการยืนยันตัวตน การดูแลเว็บไซต์ การวิจัยทางการตลาด บริการสนับสนุน การส่งเสริมการขาย การพัฒนาเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล CRC เป็นต้น) เฉพาะผู้ให้บริการและบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกของตนเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเราเพื่อภารกิจเฉพาะเจาะจงที่ได้รับการร้องขอให้ดำเนินการตามคำสั่งของเรา และถูกกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและอย่างปลอดภัย [เมื่อกฎหมายได้กำหนดไว้ ท่านสามารถขอรับรายชื่อผู้ให้บริการที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (กรุณาดูข้อ 12 สำหรับการ ติดต่อเรา)

หน่วยงานด้านการรายงานข้อมูลเครดิต/การเร่งรัดหนี้สิน ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต หน่วยงานด้านการรายงานข้อมูลเครดิตและการเร่งรัดหนี้สินเป็นบริษัทภายนอกที่เราใช้เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เราสำหรับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางการเงินของท่าน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการสั่งซื้อที่มีใบแจ้งหนี้) หรือติดตามทวงหนี้ค้างชำระตามใบแจ้งหนี้

บริษัทของบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของตน ยกเว้นในสถานการณ์ที่ท่านได้ให้ความยินยอม เราจะไม่อนุญาตหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัทดังกล่าว โดยจะมีการเปิดเผยตัวตนของบริษัทดังกล่าวเมื่อมีการขอความยินยอมจากท่าน

ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือเนื่องจาก การควบรวม/การซื้อกิจการ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือในกรณีของการซื้อกิจการหรือการควบรวมกิจการ (กรุณาดูรายละเอียดในข้อ 5)

7. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างเหมาะสมเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว โดยมีหลักเกณฑ์ซึ่งกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

(1) เราจะจัดเก็บสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตราบเท่าที่ (iเรายังคงมีความสัมพันธ์ในปัจจุบันกับท่าน (อาทิ ในกรณีที่ท่านนั้นยังอยู่ในรายชื่อการจัดส่งจดหมาย และท่านไม่ได้มีการยกเลิกบริการดังกล่าว) (ii) Yข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

รวมถึง

(2) ภายในระยะเวลาของ (i) กำหนดอายุความใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (อาทิ กำหนดระยะเวลาซึ่งบุคคลสามารถใช้สิทธิเรียกร้องต่อเราได้) และ (ii) สองเดือนภายหลังจากที่สิ้นสุดอายุความที่ เกี่ยวข้อง (ซึ่งทำให้เราสามารถระบุข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งอาจใช้สิทธิเรียกร้องในช่วงระยะเวลาสิ้นสุดอายุความข้างต้น)

และ

(3) นอกจากนี้ ถ้าปรากฎว่ามีข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะประมวลผลข้องมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นและที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

ในช่วงระยะเวลาที่ปรากฎในย่อหน้าที่ ข(i) และ ข(ii) ข้างต้น เราจะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเพื่อการจัดเก็บ หรือ และ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ ข้อมูลดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอันเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องใดๆ หรือ หน้าที่ใดๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อกำหนดระยะเวลาตามย่อหน้า (ก) (ข) และ (ค) สิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี เราจะดำเนินการ (i) ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือ (ii) ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

8. การเปิดเผย การจัดเก็บและ/หรือการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราใช้มาตรการต่างๆ ที่เหมาะสม (ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) เพื่อเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม การปกป้องดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้ต่อข้อมูลที่ท่านเลือกเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น เครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม

บุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลโดยบุคลากรหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเราตามความจำเป็น โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น บุคลากรของเราที่รับผิดชอบการดูแลผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงบันทึกข้อมูลผู้บริโภคของท่าน)

มาตรการที่ดำเนินการในสภาพแวดล้อมการทำงาน เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เราปฏิบัติตามมาตรฐานที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ถือว่าปลอดภัยอย่างสิ้นเชิงและแม้ว่าเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลในระหว่างการส่งผ่านเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของเรา

มาตรการที่เราคาดหวังว่าท่านจะนำไปใช้ ท่านมีบทบาทสำคัญเช่นกันในการเก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานในบัญชีออนไลน์ กรุณาเลือกใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดาของบุคคลอื่นและห้ามเปิดเผยรหัสผ่านของท่านแก่บุคคลใดๆ ท่านต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับและรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีของท่าน ถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคคลอื่นหรือคอมพิวเตอร์สาธารณะ ห้ามเลือกให้คอมพิวเตอร์จดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งาน/รหัสผ่านของท่าน และตรวจสอบว่าท่านได้ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อท่านหยุดใช้คอมพิวเตอร์ ท่านควรใช้การตั้งค่าหรือระบบควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เราได้จัดหาให้ท่านในเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่นของเรา

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องจากธุรกิจของเราเป็นกิจการระหว่างประเทศ เราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัท Nestlé และแก่บุคคลที่สามตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6 ข้างต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ประเทศอื่นๆ ที่อาจมีกฎหมายและข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างจากกฎหมายและข้อกำหนดที่มีผลบังคับในประเทศของท่าน

เรา (i) ได้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขได้รับอนุมติโดยคณะกรรมาธิการยุโรป หรือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) ไว้ในสัญญามาตรฐาน เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (และท่านมีสิทธิที่จะขอสำนาข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวจากเรา (โดยติดต่อเราตามที่ระบุไว้ด้านล่าว) และ/หรือ (ii) จะปฏิบัติให้เป็นไปตามความยินยอมของท่าน (ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด)

9. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นประการอื่น

 • สิทธิเข้าถึง ตรวจสอบและขอสำเนาข้อมูลในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ถูกจัดเก็บเกี่ยวกับท่าน นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิร้องขอให้ดำเนินการลบ ปรับเปลี่ยน แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน;
 • สิทธิจำกัดการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน;
 • สิทธิเพิกถอนความยินยอมสำหรับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลใดๆ ของเรา;
 • สิทธิในการคัดค้านการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยเราหรือในนามของเรา ตามมูลเหตุซึ่งเกี่ยวข้อง กับสถานการณ์เฉพาะเจาะจงของท่าน;
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราหรือในนามของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบขายตรง;
 • สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบริษัทอื่น

ท่านสามารถใช้สิทธิดังกล่าวโดยส่งอีเมลหรือทำเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึง มาถึง Goodfood.Nestle@th.nestle.com หรือ ณ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม 10330 ประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) พร้อมแนบสำเนาซึ่งรับรองความถูกต้องของ บัตรประจำตัวประชาชนหรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เทียบเท่า (ตามที่เราร้องขอและตามที่กฎหมายอนุญาต) ถ้าคำขอถูกส่งโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากท่านโดยปราศจากหลักฐานว่าคำขอได้ถูกทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในนามของท่าน คำขอดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ ข้อมูลพิสูจน์ตัวตนใดๆ ที่ได้มอบให้แก่เราจะถูกนำไปประมวลผลตามและในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตเท่านั้น

โปรดทราบว่าเราจะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ไม่ได้ลบบัญชีผู้ใช้ของท่านได้ใน บางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของท่านหลังจากท่านได้ร้องขอให้ ลบข้อมูลดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือทางสัญญา เราอาจได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการของท่านเพื่อปฏิบัติตามความจำเป็นทางธุรกิจของเรา

เว็บไซต์ของเรามีฟังก์ชันพิเศษที่ท่านสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เปิดเผย โดยเราจำเป็นต้องให้ผู้บริโภคที่ลงทะเบียนดำเนินการยืนยันตัวตน (เช่น ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้/ที่อยู่อีเมล รหัสผ่าน) ก่อนที่จะสามารถเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีของตน ซึ่งจะช่วยป้องกัน การเข้าถึงบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราหวังว่าเราจะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ ของท่านเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงาน ด้านการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

10. ทางเลือกของท่านเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เรามุ่งมั่นที่จะจัดหาทางเลือกต่างๆ ให้แก่ท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบแก่เรา กลไกดังต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน:

คุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ท่านจัดการการให้ความยินยอมของท่านผ่าน (i) ระบบจัดการการให้ความยินยอมของเรา หรือ (ii) เบราว์เซอร์ของท่าน เพื่อปฏิเสธคุกกี้/เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดหรือบางรายการ หรือแจ้งเตือนท่านเมื่อคุกกี้/เทคโนโลยีดังกล่าวถูกใช้งาน กรุณาดูข้อ 4 ข้างต้น

การโฆษณา การตลาด และการส่งเสริมการขาย ท่านสามารถให้ความยินยอมเพื่อให้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้โดย Nestlé เพื่อส่งเสริมสินค้าหรือบริการของตนผ่านช่องกรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือโดยการตอบคำถามที่นำเสนอโดยตัวแทน CES ของเรา ถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวอีกต่อไป ท่านสามารถยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดได้ทุกเมื่อ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้ระบุไว้ในการติดต่อสื่อสารดังกล่าว ในการยกเลิกการติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่ถูกส่งโดยสื่อใดๆ รวมถึงเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สาม ท่านสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยดำเนินการยกเลิกผ่านลิงค์ที่ระบุไว้ในการติดต่อสื่อสารของเรา เข้าไปที่ เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามและปรับการเลือกสำหรับผู้ใช้งานในบัญชีของท่านโดยลบเครื่องหมายถูกออกจากช่องกรอกข้อมูล หรือโทรติดต่อ CES ของเรา แม้ว่าท่านจะยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดแล้ว ท่านจะยังคงได้รับการติดต่อสื่อสารทางการบริหารจัดการจากเรา เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อหรือธุรกรรมอื่นๆ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบัญชีของท่าน (เช่น การยืนยันบัญชี การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน เป็นต้น) และประกาศสำคัญอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาด

การทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค (แบบออฟไลน์และออนไลน์): เมื่อกฎหมายได้กำหนดไว้ ถ้าท่านประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้โดย Nestlé เพื่อการจัดหาประสบการณ์ที่สอดคล้องตามความต้องการส่วนตัวของท่าน/การโฆษณา/เนื้อหาตามเป้าหมาย ท่านสามารถระบุผ่านช่องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียน หรือโดยการตอบคำถามที่นำเสนอโดยตัวแทน CES ของเรา ถ้าท่านตัดสินใจว่าท่านไม่ต้องการบริการด้านการทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของท่านอีกต่อไป ท่านสามารถยกเลิกได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น และปรับการเลือกสำหรับผู้ใช้งานในบัญชีของท่านโดยลบเครื่องหมายถูกออกจาก ช่องกรอกข้อมูล หรือโทรติดต่อ CES ของเรา

การโฆษณาตามเป้าหมาย เราเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายโฆษณาและผู้ให้บริการด้านการโฆษณาอื่นๆ (“ผู้ให้บริการด้านการโฆษณา”) ที่จัดหาการโฆษณาในนามของเราและบริษัทอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต โฆษณาบางรายการได้ถูกปรับตามความสนใจของท่านตามข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในเว็บไซต์ของ Nestlé หรือเว็บไซต์ของบริษัทต่างๆ ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.aboutads.info/choices เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประเภทของโฆษณาดังกล่าว รวมถึงวิธียกเลิกหลักปฏิบัติด้านการโฆษณาตามความสนใจจากบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วมโปรแกรมการกำกับดูแลตนเองของ Digital Advertising Alliance (“DAA”) นอกจากนี้ ท่านสามารถยกเลิกประเภทของโฆษณาดังกล่าวในแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ จากบริษัทที่เข้าร่วมในแอพพลิเคชั่น AppChoices ของ DAA โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจากแอพสโตร์ของระบบ iOS หรือ Android ท่านสามารถหยุดการเก็บข้อมูลสถานที่จากอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเข้าไปที่ การตั้งค่าสถานที่ในอุปกรณ์ของท่าน

11. คำแนะนำการเลือกออก (Opt-out)

เมื่อใดก็ตามที่เรายึดตามความยินยอมของท่าน ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ดี เราอาจใช้ฐานทางกฎหมายฐานอื่นในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามประกาศนี้

ท่านมีสิทธิในการเลือกออกจากการรับข้อมูลตลาดแบบตรงโดยไม่มีเงื่อนไขได้ทุกเมื่อ ท่านสามารถทำได้ตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

ท่านมีตัวเลือก

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะรับการติดต่อสื่อสารดังกล่าวอีกต่อไป ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเมื่อใดก็ได้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการสื่อสารแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

 • การเลือกออกจากการรับการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อได้ก็ตามรวมถึงเครือข่ายสังคมบุคคลที่สาม ท่านสามารถเลือกออกได้โดย
  • เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์/แอป หรือเครื่อข่ายสังคมบุคคลที่สาม และ แก้ไขตัวเลือกของท่านในหน้าบัญชีผู้ใช้ของท่านโดย กดไม่เลือกหรือเลื่อนออกจากช่องที่เกี่ยวข้องหรือ
  • ติดต่อแผนก CES ของเรา ที่ Goodfood.Nestle@th.nestle.com หรือ โทร.1162 และ 02-640-2288 สำหรับ Wyeth ประเทศไทย

โปรดทราบว่า แม้ท่านจะเลือกออกจากการรับการสื่อสารทางการตลาด ท่านยังคงจะได้รับการสื่อสารทางการดำเนินการจากเรา ได้แก่ คำสั่งซื้อ หรือ การยืนยันการซื้อขาย การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำผ่านบัญชีของท่าน (เช่น การยืนยันบัญชี การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ฯลฯ) และประกาศที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาดที่สำคัญ

เรื่องสำคัญ

 • กรุณาให้เวลาเรา 7 วันทำการจากวันที่ได้รับการร้องขอจากท่านในการดำเนินการยกเลิกการรับข่าวสาร ท่านอาจจะยังได้รับข้อความ SMS หรือ อีเมล เกี่ยวกับการตลาดหรือการส่งเสริมการขายไม่เกิน 7 วันหลังจากที่เราได้รับคำขอของท่าน
 • ท่านยังคงจะได้รับข้อมูลและข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตลาดจากเนสท์เล่
 • หากท่านมีคำถาม หรือประสงค์จะใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อแผนก CES ของเราได้ที่ Goodfood.Nestle@th.nestle.com หรือ โทร.1162 และ 02-640-2288 สำหรับ Wyeth ประเทศไทย

12. การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้

หากเราเปลี่ยนแปลงวิธีของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการปรับปรุงประกาศฉบับนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักปฏิบัติของเราและประกาศฉบับนี้เมื่อใดก็ตาม กรุณาตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อศึกษาข้อมูลล่าสุดหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อประกาศของเรา

13. ผู้ควบคุมข้อมูล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูล ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้และหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเราที่:

ผู้ควบคุมข้อมูล ความรับผิดชอบ

บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

ที่อยู่: เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์: 662 657 8601 หรือ 1162

อีเมล์:
Goodfood.Nestle@th.nestle.com

กิจกรรมทั้งหมด
กิจการทั้งหมดของ Nestlé ดังต่อไปนี้
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กิจกรรมทั้งหมดในประเทศไทย
บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) กิจกรรมทั้งหมดในประเทศไทย
บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด กิจกรรมทั้งหมดในประเทศไทย

เราจะรับและดำเนินการสืบสวนข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับวิธีการของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อร้องเรียนว่าเราได้ละเมิดสิทธิของท่านตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: ในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่นใดซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กล่าวถึงแล้วในส่วนของผู้ควบคุมข้อมูลข้างต้น หรือ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ซึ่งไม่พึงพอใจหรือคำติชม จากการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล กรุณติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
ที่อยู่: เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์:: 662 657 8000

อีเมล์::
dataprotection@th.nestle.com

กิจกรรมทั้งหมด
คุณมีแพ็คเกจรายเดือนอยู่ในตะกร้าแล้ว

คุณมีแพ็คเกจรายเดือนอยู่ในตะกร้าแล้ว

คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มแคปซูลนี้ไปในแพ็คเกจราย หรือตัดแพ็คเกจรายเดือนทิ้งเพื่อที่จะสั่งสินค้านี้ต่อ

เพิ่มในแพ็คเกจรายเดือน
ลบสินค้าออกจากตะกร้า
คุณต้องทำการชำระเงินสำหรับแพ็กเกจรายเดือนของคุณ<br/>หรือ “ลบสินค้าออกจากตะกร้า“ ก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากร้านค้าบนเว็บของเรา

คุณต้องทำการชำระเงินสำหรับแพ็กเกจรายเดือนของคุณ
หรือ “ลบสินค้าออกจากตะกร้า“ ก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากร้านค้าบนเว็บของเรา

ชำระเงิน
ลบสินค้าออกจากตะกร้า
คุณมีสินค้าอยู่ในตะกร้าแล้ว

คุณมีสินค้าอยู่ในตะกร้าแล้ว

กรุณาลบสินค้านี้ออกจากตะกร้าเพื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือน หรือชำระสินค้าได้เลย

ชำระเงิน
ลบสินค้าออกจากตะกร้า
สินค้านี้สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น <br/>ท่านสามารถกดยืนยันเพื่อไปสู่หน้าแพ็กเกจรายเดือนได้ค่ะ

สินค้านี้สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น
ท่านสามารถกดยืนยันเพื่อไปสู่หน้าแพ็กเกจรายเดือนได้ค่ะ